Chinese Annals of Mathematics, Series A Editorial Board (Since 2006)

Honorary Editors

Chaohao GU

Yuan WANG

Gongqing ZHANG (K. C. CHANG)

Boju JIANG

Le YANG (Lo YANG)

 

Editor-in-Chief

Ta-Tsien LI (Daqian LI)

   

Editors

Guiqiang CHEN

Thomas Y. HOU

Ngaiming MOK

Jiecheng CHEN

Jianshu LI

Shige PENG

Xiaoman CHEN

Jun LI

Gang TIAN

Zhihua CHEN

Fanghua LIN

Shicheng WANG

Weinan E

Yingming LIU

Roderick WONG (Shiquan WANG)

Keqin FENG

Yiming LONG

Jie XIAO

Lei GUO

Zhiming MA

Yuanlong XIN

Jiaxing HONG

Xiaoli MENG

Weiping ZHANG

Honorary Editors

Chaohao GU

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.

Boju JIANG

School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.

Yuan WANG

Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.

Le YANG (Lo YANG)

Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.

Gongqing ZHANG (K. C. CHANG)

School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.

Editor-in-Chief

Ta-Tsien LI(Daqian LI)(PDE)

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.
E-mail: dqli@fudan.edu.cn

Editors

Guiqiang CHEN (PDE)

Department of Mathematics, Northwestern University, 2033 Sheridan Road, Lunt Hall, Evanston, IL 60208-2730, USA.
E-mail: gqchen@math.northwestern.edu

Jiecheng CHEN (Harmonic Analysis)

Department of Mathematics, Zhejiang University (Xixi Campus), Hangzhou 310028, China.
E-mail: jcchen@zju.edu.cn

Xiaoman CHEN (Functional Analysis)

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.
E-mail: xchen@fudan.edu.cn

Zhihua CHEN (Function Theory)

Department of Applied Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China.
E-mail: zzzhhc@tongji.edu.cn

Weinan E (Computational Mathematics, Applied PDEs and Stochastic Analysis)

Department of Mathematics, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA.
E-mail: weinan@math.princeton.edu

Keqin FENG (Algebraic Number Theory)

Department of Mathematical Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
E-mail: kfeng@math.tsinghua.edu.cn

Lei GUO (Control Theory)

Institute of Systems Science, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.
E-mail: lguo@iss03.iss.ac.cn

Jiaxing HONG(PDE)

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.
E-mail: jxhong@fudan.ac.cn

Thomas Y. HOU (Numerical Analysis)

Applied and Computational Mathematics, California Institute of Technology, 217-50, Pasadena, CA 91125, USA.
E-mail: hou@acm.caltech.edu

Jianshu LI (Representation Theory and Automorphic Forms)

Department of Mathematics, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China.
E-mail: matom@ust.hk

Jun LI (Algebraic Geometry)

Department of Mathematics, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA.
E-mail: jli@math.stanford.edu

Fanghua LIN (PDE)

Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, 251 Mercer Street, New York, NY 10012, USA.
E-mail: linf@courant.nyu.edu

Yingming LIU (Topology and Fuzzy Mathematics)

Institute of Mathematics, Sichuan University, Chengdu 610064, China.
E-mail: ymliu@scu.edu.cn

Yiming LONG (Nonlinear Analysis and Dynamical Systems)

Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin 300071, China.
E-mail: longym@nankai.edu.cn

Zhiming MA (Probability)

Institute of Applied Mathematics, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.
E-mail: mazm@amt.ac.cn

Xiaoli MENG (Statistical Computing and Statistical Modeling)

Department of Statistics, Harvard University, Science Center, 1 Oxford Street, 7th Floor, Cambridge, MA 02138, USA.
E-mail: meng@stat.harvard.edu

Ngaiming MOK (Several Complex Variables and Algebraic Geometry)

Department of Mathematics, The University of Hong Kong, Hong Kong, China.
E-mail: nmok@hku.hk

Shige PENG (Stochastic Control Theory and Mathematical Finance)

School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan 250100, China.
E-mail: peng@sdu.edu.cn

Gang TIAN (Geometry Analysis and Mathematical Physics)

Department of Mathematics, MIT, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139-4307, USA.
E-mail: tian@math.mit.edu

Shicheng WANG (Topology)

School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.
E-mail: wangsc@math.pku.edu.cn

Roderick WONG (Shiquan WANG) (Applied Analysis)

Department of Mathematics, City University of Hong Kong, Hong Kong, China.
E-mail: mawong@cityu.edu.hk

Jie XIAO (Algebra)

Department of Mathematical Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
E-mail: jxiao@math.tsinghua.edu.cn

Yuanlong XIN (Differential Geometry)

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.
E-mail: ylxin@fudan.edu.cn

Weiping ZHANG (Differential Geometry)

Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin 300071, China.
E-mail: weiping@nankai.edu.cn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizer:The Ministry of Education of China Sponsor:Fudan University Address:220 Handan Road, Fudan University, Shanghai, China E-mail:edcam@fudan.edu.cn
Designed by Beijing E-Tiller Co.,Ltd.