Chinese Annals of Mathematics, Series B Editorial Board (Since 2006)

Honorary Editors

Alain CONNES

Yuan WANG

Boju JIANG

Le YANG (Lo YANG)

 

Peter D. LAX

Gongqing ZHANG (K. C. CHANG)

 
     

Editor-in-Chief

Ta-Tsien LI (Daqian LI)

   
     

Editors

Guiqiang CHEN

Thomas Y. HOU

Shigefumi MORI

Jiecheng CHEN

Jianshu LI

Jacob PALIS

Xiaoman CHEN

Jun LI

Shige PENG

Zhihua CHEN

Fanghua LIN

Gang TIAN

Philippe CIARLET

Pierre-Louis LIONS Shicheng WANG

Weinan E

Yiming LONG

Roderick WONG (Shiquan WANG)

Bjorn ENGQUIST

Zhiming MA

Jie XIAO

Keqin FENG

Andrew J. MAJDA

Yuanlong XIN

Avner FRIEDMAN

Xiaoli MENG

Weiping ZHANG

Lei GUO

Ngaiming MOK

 

Jiaxing HONG

 

 

     

Honorary Editors

Alain CONNES

Collège de France, 3 rue d’Ulm, 75005 Paris, France.

Boju JIANG

School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.

Peter D. LAX

Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, 251 Mercer Street, New York, NY 10012, USA.

Yuan WANG

Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.

Le YANG (Lo YANG)

Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.

Gongqing ZHANG (K. C. CHANG)

School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.

 

Editor-in-Chief

Ta-Tsien LI(Daqian LI)(PDE)

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.
E-mail: dqli@fudan.edu.cn

 

Editors

Guiqiang CHEN (PDE)

Mathematics Institute,  University of Oxford, Oxford OX2 6GG, UK.
E-mail: chengq@maths.ox.ac.uk

Jiecheng CHEN (Harmonic Analysis)

Colloge of Mathematics, Physics and Information Engineering, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, Zhejiang, China.
E-mail: jcchen@zju.edu.cn

Xiaoman CHEN (Functional Analysis)

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.
E-mail: xchen@fudan.edu.cn

Zhihua CHEN (Function Theory)

Department of Applied Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China.
E-mail: zzzhhc@tongji.edu.cn

Philippe CIARLET (Numerical Analysis and Applied Mathematics)

Department of Mathematics, City University of Hong Kong, Hong Kong, China.
E-mail: mapgc@cityu.edu.hk

Weinan E (Computational Mathematics, Applied PDEs and Stochastic Analysis)

Department of Mathematics, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA.
E-mail: weinan@math.princeton.edu

Bjorn ENGQUIST (Numerical Analysis)

Department of Mathematics,University of Texas, Austin TX 78712, USA.
E-mail: engquist@ices.utexas.edu

Keqin FENG (Algebraic Number Theory)

Department of Mathematical Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
E-mail: kfeng@math.tsinghua.edu.cn

Avner FRIEDMAN (Applied Mathematics and PDE)

Mathematical Biosciences Institute, 100 Mathematics Building, 231 West 18th Ave, Columbus, OH 43210-1174, USA.
E-mail: afriedman@math.ohio-state.edu

Lei GUO (Control Theory)

Institute of Systems Science, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.
E-mail: lguo@iss03.iss.ac.cn

Jiaxing HONG(PDE)

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.
E-mail: jxhong@fudan.edu.cn

Thomas Y. HOU (Numerical Analysis)

Applied and Computational Mathematics, California Institute of Technology, 217-50, Pasadena, CA 91125, USA.
E-mail: hou@acm.caltech.edu

Jianshu LI (Representation Theory and Automorphic Forms)

Department of Mathematics, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China.
E-mail: matom@ust.hk

Jun LI (Algebraic Geometry)

Department of Mathematics, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA.
E-mail: jli@math.stanford.edu

Fanghua LIN (PDE)

Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, 251 Mercer Street, New York, NY 10012, USA.
E-mail: linf@courant.nyu.edu

Pierre-Louis LIONS (PDE and Applications)

Collège de France, 3 rue d’Ulm, 75005 Paris, France.
E-mail: pierre-louis.lions@college-de-france.fr

Yiming LONG (Nonlinear Analysis and Dynamical Systems)

Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin 300071, China.
E-mail: longym@nankai.edu.cn

Zhiming MA (Probability)

Institute of Applied Mathematics, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.
E-mail: mazm@amt.ac.cn

Andrew J. MAJDA (Nonlinear PDEs, Statistical and Stochastic Modelling in Applied
Mathematics, Nonlinear Waves)

Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, 251 Mercer Street, Room 902, New York, NY 10012, USA.
E-mail: jonjon@cims.nyu.edu

Xiaoli MENG (Statistical Computing and Statistical Modeling)

Department of Statistics, Harvard University, Science Center, 1 Oxford Street, 7th Floor, Cambridge, MA 02138, USA.
E-mail: meng@stat.harvard.edu

Ngaiming MOK (Several Complex Variables and Algebraic Geometry)

Department of Mathematics, The University of Hong Kong, Hong Kong, China.
E-mail: nmok@hku.hk

Shigefumi MORI (Algebraic Geometry)

RIMS, Kyoto University, Kyoto 606-8502, Japan.
E-mail: mori@kurims.kyoto-u.ac.jp

Jacob PALIS (Dynamic Systems)

Instituto de Mathemática Pura e Aplicada (IMPA)-Edificio Lelio Gama, Estrada Dona Castorina 110-Jardim Botânico-22460-320, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
E-mail: jpalis@impa.br

Shige PENG (Stochastic Control Theory and Mathematical Finance)

School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan 250100, China.
E-mail: peng@sdu.edu.cn

Gang TIAN (Geometry Analysis and Mathematical Physics)

Department of Mathematics, MIT, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139-4307, USA.
E-mail: tian@math.mit.edu

Shicheng WANG (Topology)

School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.
E-mail: wangsc@math.pku.edu.cn

Roderick WONG (Shiquan WANG) (Applied Analysis)

Department of Mathematics, City University of Hong Kong, Hong Kong, China.
E-mail: mawong@cityu.edu.hk

Jie XIAO (Algebra)

Department of Mathematical Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
E-mail: jxiao@math.tsinghua.edu.cn

Yuanlong XIN (Differential Geometry)

School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China.
E-mail: ylxin@fudan.edu.cn

Weiping ZHANG (Differential Geometry)

Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin 300071, China.
E-mail: weiping@nankai.edu.cn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizer:The Ministry of Education of China Sponsor:Fudan University Address:220 Handan Road, Fudan University, Shanghai, China E-mail:edcam@fudan.edu.cn
Designed by Beijing E-Tiller Co.,Ltd.